02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته کشاورزی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته کشاورزی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته کشاورزی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی کشاورزی: اهدای زمان به دانشجویان کشاورزی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.